OTOITZAKHemen beheko esteka honetan klikatu 
eta eguneroko otoitz ederra daukazuezETA HEMEN BEHEAN KLIKATZEN BADOZU ARRATIAKO ELEIZAK  EGUNERO OSOTZEN DAUAN OTOITZA 
 " Horma bako parrokian"


ADISKIDE BAT AURKITU DOT

Jesus, Zu harrigarria zara,
norbera zain egon barik aurkitzen dan laguna zara.
Eta nik aurkitu zaitut.

Ez neban uste Zu hain hurrretik ezagutzerik.
Baina nigana heldu zinan, samariatar emakumeagana lez,
eta esan deustazu: “Emoidazu edaten”.
Zakeori lez, aurkitzen nintzan zugatzera zure begiak jaso,
eta esan deustazu “Jatsi zaitez hortik,
zure etxean ostatu hartu gura dot-eta”

Badakizu behar zaitudana,
eta deitu barik heldu zara nigana.
Onartu naizu Zeugaz bidelagun.

Baina zer dinot, gero!
Zu nigaz joan bazoaz-ta,
beti lagunduten nozu, aspertu barik.
Ondotxo ezagutzen nozu
eta zer behar dodan badakizu,
bai nire asmoak, bai nire makaltasunak.

Ezin deutsut ezertxo ere ezkutatu, Jesus.
Nik neure buruaz arduratzea itzi gura neuke
eta nire denporea Zuri bakarrik eta osorik eskeini.
Nire burua osorik Zuretzat izatea gura neuke.

Zoazen lekura zoazela, jarraitu gura deutsut.
Baina hauxe esateko ere bildur naz,
makal aldakorra naz-ta.
Hau Zeuk dakizu neuk baino hobeto.
Badakizu ze buztinez eginda nagoan,
hain hauskor eta aldakor...

Horrexegaitik zaitut beharrezkoago,
Zeuk zuzendu naizun etenbarik,
Zeu nire euskarri eta atseden izan zaitezan.

Eskerrik asko, Jesus, zure ADISKIDETASUNAGAITIK! SARRERA: Ondo etorriak, kristinau anai-arrebok: Gaur egun haundia   da guretzat, Jesus kurutzean hil eta berbiztuagan sinisten   dogunontzat. Sufridu,  guztiok sufritzen dogu, aberats eta pobre,   santu  eta pekatari, ume, gazte eta zahar. Asko sufritzea ez da   kontua,  ondo sufritzea baino. Eta sufritzen ikasteko ez dogu maisu   makala: Jesus gure Jauna. Berak konbidatzen gaitu: “Nire atzetik   etorri gura badozue, hartu zeure kurutzea eta jarraitu Neuri”.   Horregaitik batu gara gaur Bariku Santuz bere inguruan. Bakotxari   suertatu jakun bizitzako kurutzea hartuta. Jesus ona, hemen gaituzu   zure lagunok beste guztien izenean batuta zure inguruan. Argitu gure   begiak eta berotu bihotzak Kalbarioko kurutzbidean.


Horra Jesus, eskuak lotuta, arantzazko koroia buruan, zigorkadaz ebagita, arpegia odolez, hautsez, izerdiz eta txiztuz zikinduta, begirada samurrez guri begira. Pilato, jentila izan arren, konturatu da errubakoa dana, eta zelan edo halan askatu gura dau. Hara zer asmau dauan: Ohitura zanez, kartzelan dagoan kriminalik bildurgarriena Jesusen ondoan ipini dau eta herriari aukeratzeko aurrean ipini. Ez eban uste herriaren holango orrua entzuterik: “Jesus kurutzera eta Barrabas kalera”. Jesus maite-maitea, ez ekien asko zer esaten eben, ezta guk ere antzeko jarrerak hartzen doguzanean. Zuk gugaitik  hainbeste eginda gero, holan erantzun beharra! Parkatu, Jesus, gure bihotz gogorkeria! Mundu lotsabakoaren erdian bakarrk izten zaitugu. Zuk ez gaizuz eskutik itzi. Badakizu gure barri. Zeuganatu gagizuz.


 
Kurutze astuna lepoan eta samintasunez eta esker txarrez bihotza urratuta, hor doa mendian gora jausi-jagika, aienaka eta arnas-estuka, jentea harrika eta zigorka; geu salbatzera etorrita, lapurrik kaltegarriena lez hartuta, maitagarriena gorrotagarrien bihurtuta. Halan ere, ezin inoren kontra guk harririk bota, geu gara gaur horrenbestekoak eta. Bai, Jesus zintzoa, ardi gaixoen bila ibili zara eta otso amorratuen haginetan jausi zara. Baina Zu ez zara damu egin dozunaz. Maitasunez zeure bidean ibili zara eta bardin amaitzen dozu. Parkatu, Jesus, sarritan ukatu zaitugu eta. Gaurtik aurrera ezin dogu holan jarraitu. Lagundu eiguzu zure kuruzbideko lagun izaten.


Hori da zintzoa izatea! Gu salbatzera etorri danak ez gaitu bihotzetik bota. Ahaleginak ahalegin, salbau gura gaitu, emondako berbea beteko dau, hasi dauan arloa amaituko dau. Gainez eginda lez, sentitzen danean, dino: “Aita aldendu Nigandik kaliza hau, baina ez bedi nire nahia egin, zeurea baino”. Ez Aitak, ez Berak ez dabe atzera egingo. Jaungoikoa benetan dabil. Zu Zeuk esandakoa beteten zabiltz: “Ez zaituet umezurtz itziko, Ni beti zeuokaz egongo naz”. Bai, Jesus, zure maitasunak ez dauka bardinik. Ez zagoz guk zer egingo begira, Zu zeureaz zoaz aurrera. Hor dago gizonaren haunditasuna, ez berba gozo politetan, maitasunezko egintzetan baino. Eskerrik asko mila bider!!


Kristinau anai-arrebok, hau al da guk sinisten dogun Jaungoikoa, gugaitik geure antzeko egina, gu bere antzeko egitearren? Maitasun hutsa danari zelan erantzun leikio hainbesteko hoztasunez? Bizia emoteraino heldu zaran Jesus errukiz betea! Bigundu gure bihotzak, argitu gure begiak, gure sinismen ederraren aurrean beste erantzun bat emon daigun. Maitasunari maitasunez erantzun behar  jako, gure epelkeria ez da dagokigun erantzuna. Nahiko da kristau bizitza ganora bakoa eroaterik!


Hau da guk kristinauok sinisten dogun Jaungoikoa: Aitak Semea emoteraino maite gaituala eta Semeak gugaitik bizia emoteraino, eta Espirìtu Santuak hau guztia  bizitzan praktikara eroateko etenbako ahaleginetan dabilela gugan mundua mundu dan arte. Ikusten danez, dana da maitasun kontua. Hor agertzen dan Jaungoikoa –Hiru Pertsonak bat eginda- bere seme-alaba gaituela eta ez dagoz prest gu galtzeko. Jaungoikoaren izena “errukia da”, dinosku Aita Frantziskok. Sartuko ete jaku bihotz erdian Jesusen egi haundi pozgarri hau: “Ni ez naz etorri kondenatzera, salbatzera baino”. Jesus maitasunaren maisua, Aita-Ama Jaungoikoa holangoa izanda, bere seme-alabok honen petralak izatea; benetan da sinistu ezinekoa. Bizitzan erakutsitakoa kurutzean odolez seilatuta itzi deuskuzu. Jesus artzain ona, erakutsi eiguzu guri ere nekaldian esku-oinetan eta sahietzean egindako zauriak, gu salbatzearren egindakoak, Tomasek lez esan daigun: “Ene Jaun eta ene Jaungoikoa”!
Jesusek izan eban bere jaiotzan, bizitzan eta heriotzan lagunik zintzoena ondoan: Bere Ama Maria. Harek bai emondako baietza bete! Harek bai Semeari azkenera arte jarraitu! “Ama, horra zure semea. Horra zure Ama”. Testamentu ederra Jesus egin deuskuzuna: ederrik ederrena dan zeure Ama. Jesus ona, lotsaz, penaz eta kezkaz beterik gaukazuz, burua jaso ezinik, Zuk izan deuskuzun horrenbesteko maitasunari guk honenbeste txapuzkeriz erantzun beharra! Zure maitasunez txundituta sentitzen gara. Baina era batera zure errukizko beso artean besarkatuta.


Anai-arrebok, guk ez dogu snisten kurutzean hil zan Jesus bakarrik, hil eta biztu zana baino. Gaur gu ere kanposantura goaz Jesusen bila, baina aingeruak bialtzen gaitu handik kanpora, bizitzan, kalean, geu bakotxaren bizitzan bizirik salbatzen dabilen Jesusen bila. Bai, Jesus maitagarria, miloika askok gizaldietan zehar sinistu, maitatu eta zerbidu zaitue, hainbeste gaixo, behartsu, kartzelatu eta errefuxiatuen artean. Eta entzun bai, baina gaur ere hiletetan jente gehiago batzen gara, baina ia inork  ez dau gura kristau talde barri  eta bizietan Zu gehiago ezagutzerik, eta Zu  munduan zehar Zeuk hasi zenduana aurrera eroaten laguntzerik. Hemen gaituzu, Jesus, geu izango gara gaurtik zure testigu. Kontau gugaz.BEGIRA, ATEAN NAUKAZU DEIKA
Jainkoaren lehen urratz  xumea. Jaungoiko Aitak nire atean deitzen deust bere Semearentzat ostatu eske. 
- Alokatzea benetan merkea da, dinotsot nik.
- Ez dot alokatzerik gura, erosi gura dot -dinost Jainkoak-.
- Ez dakit, ba, saltzerik ez dot pentzau, baina sartu zaitez eta ikusi barrutik.


- Bai, banoa ikuskatzera, -dino Jainkoak.
- Gela bat edo bi itziko neuskizuz
- Gogoko jat, -dino Jainkoak- Biak hartuko dodaz. Baleiteke geroago erabagitea besteren bat ere iztea. Itxaron neike.
- Gehiago itziko neuskizu, baina gatx egiten jat; neuretat ere nahiko leku behar dot eta...
- Bai, bai, konturatzen naz, -dino Jainkoak- baina itxarongo dot.  Ikusi dodana gogoko jat.
- Tira, beste gela bat ere itzi neizu; egia esan, nik ez dot horrenbeste behar.
- Eskerrik asko, -dino Jainkoak-. Neuretzat hartzen dot. Ikusi dodana- gaz gustura nago.
- Etxe osoa itziko neuskizu, baina zalantzak dodaz eta ez dakit zer egin.
- Ondo pentsau egizu -dino Jainkoak-. Nik ez zindukedaz kanpoan itzi-
ko. Zure etxea nirea izango litzateke eta nire semea bertan biziko li-
tzateke. Eta zuk sekula baino leku gehiago izango zeunke bertan.
- Ez deutsut tutik ulertzen.
- Bai, badakit -dino Jainkoak-, baina ezin deutsut dana azaldu. Zeuk
zeure esperientziz ikasi beharko zeunke. Eta hau holan bakarrik jazoko da: Berari etxe osoa izten badeutsazu.
- Holangorik! Arrisku haundia, ezta?
- Bai, holan da, -dino Jainkoak- baina fiatu zaitez Nitaz eta jokatu.
- Merezi dau benetan hartzea. Aztertuko dot. Zugaz hartuemonean jarraituko dot.
- Bai, bai, itxarongo deutsut -dino Jainkoak- ikusi dodana gogoko jat.
BIZIPOZAREN ZORIONTASUNAK
BIZITZAREN ARRATSALDEAN  
1.- Pozik gagoz maitatuak sentitzen garalako, Jaungoiko maitetsua, alaia eta Bizi-iturria   lagun dogula.

2.- Pozik gagoz, bizitzagaz harmonian bizi garalako, munduko gozotasuna txastatzen dakigulako eta daukagun on guztiari eta gauza txiki guztiei dauken probetxu guztia ateraten deutsegulako.

3.- Pozik gagoz, bizitza konpartitzen dogulako; poza eskeini eta hartzen dogulako, zabalik dagoan errekearen antzera hartuemonean.

4.- Pozik bizi gara, ekipaje arina daroagulako, libre eta xume, eder eta on guztiaren aurrean zabalik.

5.- Pozik bizi gara, irribarrea eta umore ona zaintzen doguzalako. Bizitzako irainak eta desengainuak alperrik galdu ez deiskuezan ahalegintzen garalako. Egunero ezusteko bat, miraritxo bat.

6.- Pozik bizi gara, hegoak eta ametsak doguzalako. Eguzkiak urteten deusku goizero, eta gauero izarrak dizdiz zeruan. Ez deuskuez ilundu ez lupetzak eta ez samintasunaren lohiak.

7.- Pozik bizi gara, bidean aurrera goazelako, ikasten, esperientzi barrien bila; oraindik ez gara heldu; oraindik gailur eta baztar ederrik asko ikusi behar doguz.

8.- Pozik bizi gara, azkenik, asko dagozalako gure poztasunaren zain. Ezin dogu alperrik galdu edo gorde.
ESKERRAK JESUS JAUNA, ZURE MAITASUNAK
EMOTEN DEUTSO ZENTZUNA NIRE BIZITZARIAITITA ETA AMAMA OTOITZEAN

Jauna, erakutsi egidazu kristinau lez zahartzen.
Konturatu naitela honetaz:
Ez dirala nigaz zorrotz gogorrak izan
eskuartetik ardurak kendu deustezanak,
aspaldion ezertariko eritxirik eskatu ez deustenak,
ezta nire lekurako beste batzuk aukeratu dituenak.

Kendu egidazu nire bizitzako esperientziaren harrokeria,
kendu egidazu behar-beharrezkoa nazala uste izatea.

Jauna, gauzetatik apurka aldentzen noan bitartean,
hau denporearen kontua baino ez dala jabetu naitela
eta zereginetan errelebu hau hartu dagidala
bizitzako joan-etorriaren legetzat,
Jaunaren ardurapean egiten dan txanda lez.

Baina lagun egidazu, Jauna,
aurrerantzean be besteentzat baliogarri izaten:
nire baikortasunez eta otoitzez lagunduz
ondorengo txandakoak jarraitu dagien,
ardurak adorez eta pozez eroan ahal dagiezan.
Hartuemonean jarraitu gura dot bakez eta apal
aldatzen doan munduaren barruan;
lehen izan zana joan dalako hileta jo barik;
ekintzak eta lanak itzi beharra onartuz,
eguzkia mendi ostean sartzea onartzen dodan lez.

Azkenik, parkatu egidazula eskatzen deutsut,
zahartzaroan konturatu banaz hainbeste maite izan nozula;
eta, oraintxe gitxienez,  eskerronez begiratu dagidala
Zeuk aurretiaz atondu deustazun helburu zoriontsua;
harako sortu ninduzun-eta nire bizitzako lehenengo unetik.

Jauna, erakutsi egidazu holantxe zahartzen.

Amen


Jesusen bidea da
estua ta latza
ta beti gorantza,
gitxien uste dana
egiten da kantza.
Jesusi jarraitzea
ez da sorgin-dantza
burua ukatu behar
ta_hartu bere antza.
Horrentzat da zeruko
koroia ta aintza.

Jesus Maisuak emoten deusku
gaur erakutsi sakona:
alde batetik ez dala dino
edozer bardin deutsona,
baina bestetik parkatuteko
bihotz zabalik dagona
salbau gura dau gizona.
Ondo bai daki oker eginaz
sarri damutzen jakona;
inorentzako ez dau nahi txarrik
bai danontzat zoriona.Jaungoikoaren grazia
eta bizitzan ikasia
hori da gugan hazia.
Baina indartsu hazten da gugan
bedarra edo sasia
Kendu burutik haizia
 ta_hartu sakon arnasia
zeutzat da irabazia.


USTE ONEZKO SALMOA

Jesus Jauna, biderako Argia zaitut,
Zu zara nik itxaro dodan Salbatzalea.
Nondik norakoak dira ezkutuko beldur honek?
Noren beldur naz, Jauna?
Bizitzea bidegurutze bat lez da,
eta sarri noraezean aurkitzen naz,
ez dakit nondik nora jo.
Zugan sinisten dot, Jesus Jauna,
Zu zara nire bizizaren zaintzailea.
Nork ni ikaratu?

Ondo dakit Zuri jarraitzea bide latza dana.
Egon be, zenbat gauza daukadazan esku-eskuan!
Ziur nago, euren atzetik banoa,
irabazi nahi neban askatasuna galtzeraino katigatuko nabela.
Hau be badakit: Zuri jarraitzen badeutsut konfiantza osoz,
bideko trabak jauziko  dirala, udazkeneko orbelak lez.

Datozela nire kontra gezurra eta gogorkeria,
atseginaren eragin gaiztoak;
nire bihotzak, Jauna, ez dau bildurrik.
Han-hemen mila aukera eder eta errez agertu arren,
nire bihotzak haien eskaintzetara itxita iraungo dau,
Zugan lasai eta bakez bizi naz-ta.

Gauza bat bakarrik eskatzen deutsut, Jauna,
horrexen bila nabil ni:
Zurekin bat-bat eginda bizitzea,
Zu laguntzat zaitudala,
eta Zuk nigaz dozun adiskidetasun zintzoaz pozik bizitzea.
Tentaldian Zuk babestuko nozu, aterkinak euritean lez;
Eta horrela harkaitz sendoaren gainean lez sentituko naz seguru.

Jesus Jauna, entzun egidazu, arren, deika naukazu-eta.
Erruki zakidaz; zure arpegi-bila nabilkizu.
Nire bihotza ziur dago, Zuk maite nozula,
Eta nigan egon zagozala,
Eta nire arazoak axola deutsula, lagun zintzo bati lez.

Zure arpegi-bila nabilkizu:
ez, ezaidazu gorde zure arpegia.
Ez nagizu bertan behera itzi,
Zu zara nire Salbatzailea-ta.
Emoidazu, arren, ziurtasun hau:
Ni aitak eta amak zapuztuko banindute be,
Zu beti izango zaitudala nire ondoan.

Jauna, erakutsi egidazu zure bidea,
eroan nagizu bide zelaitik.
Beti lagun izango zaitudala uste dot.
Nik nahi dodana hauxe da:
Zure Bizitzaz nire bizitzan gozatzea.

Zugan itxaroten dot, Jesus Jauna:
Emoidazu bihotz adoretsua eta ausarta,
Zuri jarraitzeko.
Zu zara, ba, nire biderako argi,

eta oso-osoan fiatzen nazen Salbatzailea.ZATOZE NIGANA, NEKATUOK!

GORPUZTI EGUNEZ


AITA, SEMEA ETA ESPIRITUAPENTEKOSTE 

IGOKUNDE EGUNA

PAZKU ALDIKO VI. DOMEKEA


"NEU NAZ BIDEA, EGIA, BIZIA"

"artzain ona" pazko IV. domeka

Emausko bidean 
bertsoa entzuteko klikatu behean


    

Argi zuzi lez jarri gaituzu, Jauna,
mundu honetan berogarri dan sugar lez,   
gure kriseiluen sinismen-argia 
                                               moteltzen badoa ere.                                                               

Gu isiltzen bagara, ez deutsue entzungo,
gure mihin-gainetik aldenduten bazaitue,
zure presentziaren ber-argia ez dabe dastatuko,
zure testiguok, geure kerizpez,
ezkutatzen bazaitugu.

Jauna, sendotu egizu gure makaltasuna.
ure zerbitzariok iragarri daigula zure BERBEA.
Gure ahoak zabaldu dagiala zure ahotsa;
zure argiak argitu dagiazala gure bizitzak


ESPIRITUARI OTOITZA
  
E spiritua, eske gaukazuz
gugana etorri zaite,
Zeuk laugnduta Aita Jainkoa
bihotzez daigula maite.
                
S uzko mihingainez agertu zinan
Apostoluen gainera,
dohai bardinez jatsi zakiguz
geu indarrez betetzera.
                 
P ekatupean katigaturik
askatasunaren bila,
Espiritua bere laguntzaz
gugana jatsi dedila.
                 
I ndar emoile zarean hori
errukiz zatoz gugana,
Zeuk lagunduta bete ahal daigun
Kristau zintzo baten lana.
                                                           
R i-rau edozer esan ta egin
ez da izaten onena,
Espiritua, emoiguzu Zeuk
behar dogun iraupena.
                 
I lunaldian argi zaitugu
sufrimentuan laguntza,
gure indarrak huts egitean
bultza eiguzu gorantza.
                   
T utik ez daki  inok Zu barik
zer ta noiz komeni jakon,
Zugan ustea jarri dogu ta
behar doguna Zeuk emon.
                 
U stekabean jausten bagara
laprast eginda zulora,
Zeuk dakizun lez, jaso gagizuz
jarraitu daigun aurrera,

A.  MartzelGAUR BARRIRO JAIO NAZ

Gaur goizean bizkarra zuzendu dot,
neure arpegia argitu dot,
egunsentiko arnasa barria hartu dot,
eta bizia aukeratu dot.

Gaur goizean neure zauriak onartu dodaz,
neure mugak besarkatu dodaz,
txikitu dodaz nire bildurrak,
bizia aukeratu dot.

Gaur goizean bakez asetu naz,
etorkizunera begira gogobarritu naz,
alkartean poza konpartituz,
bizia aukeratu dot.

Gaur goizean ixiltasunean entzun zaitut,
 bete naizun itzi deutsut,
hurretik jarraitzen deutsut,
bizia aukeratu dot.

Gaur goizean lotatik argira urten dodanean,
Jaiotza barri bat izan dot:
Neure buruagaz bat egin dot,
barriro jaio naz;
Jainkoagana zabaldu naz,
 Egun barri batera jaio naz;
 egun barriari oratu deutsat,
 gaur goizean barriro jaio naz.BERANDU MAITE IZAN ZAITUT

Berandu maite izan zaitut,
hain aintzinako eta hain oraingo edertasun hori,
berandu izan zaitut maite.

Zu neure barruan zengozan,ni, kanpoan.                                 
Kanpotik nenbilen zure bila
eta zure eskuetatik urtenikoondasuna eta edertasuna zan nire poza.

Zu nirekin zengozan, eta ni ez nengoan Zurekin,
ez nirekin.
Munduko gauzak urrun lotuten ninduen.
Ez zindudan ez ikusten, ez sentitzen, eta zure beharrizanik ere ez neban.
Zure edertasuna agertu zenduan eta nire itsutasuna urrundu egin zan.
Zure usain gozoa zabaldu Zuk eta arnasa garbia hartu nik eta zure egarriz nago.
Zure zale egin naz eta gose-egarritan nagokizu.
Besarkatu egin nozu eta zure baketan sarturik
nago.                                                                                      

                       
Oinez ibilten ikasi behar
dana dakian Jainkoak,
ezer ez daki, ezer ezin dau
Belengo Jesus Aurtxoak.
Eta guk dakiguna….
eta guk daikeguna!
Gu gara izatekoak
Txiki eginaz, haundi izaten
ikasi daigun, jauntxoak.

Jainkoa gizon, haundia txiki
Eta txiro abertsa,
Bide hortatik jokatutzea
Benetan da bide latza.
Jainkoaren bideak
Ez dira, ba, gureak;
Hau ikastea bai gatxa!
Belengo_ikastola barrian
Ikasten jarri apatxa!

Eleiz ta mundo, betor iraultza,
Ez dago Beste biderik,
Gogorkeria ta gorrotoa
Askok ez dauka besterik.
Zer jazo dan Belenen
Aztertu daigun lehenen,
Nun da iraultza oberik?
maitasunezko iraultza barik
ez da sortuko bakerik.

Irratiz eta telebizinoz
Sekulako barriketa,
Norbera gora, besteak behera
Hau eten bako hileta!
Belengo aingeruak
Darabilen kantaketa:
“Gora jainkoa, bake gizonoi,
Jesus jaio jatzue-ta”

Neguko gaba, hotz ta iluna
baina izena dau GABON,
Danok argitu ta berotzeko
Jainkoa egin da gizon.
Uxatu ilun-hotzak
Eta gora bihotzak,
Bizi barria itxaron!
Salbatzailea etorri da-ta
Anaiok, mila zorion!
A.Martzelen “kezkaz” liburutik hartura


ABENDUKO KOROIA
             Bertsoen musika  "Iparragirre abila.."

LEHENENGO DOMEKEA:
Ohitura lez, abenduko domeketan kandelatxo bat biztuten da, Jesusi bidera urten nahirik, geugana datorrenari bidera urtenaz, bizitza bere argiz eta graziz beteaz. Gaur kandela morea jarri dogu; abenduko liturgian itxaropena adierazoteko erabilten da. Jainko Semea gugana dator, gure bide eta bizilagun izatera. Benetan da gure itxaropen-iturburu nagusia.
Egunak Joan eta etorri
sartu gara abendura,
argia biztu, urten bidera,
holan da gure ohitura.
Lehenengo kolorea 
jarri dogu morea.
ta honek zer esan gura?
Itxaropena indarbarritu
ha da lehenengo ardura.

BIGARREN DOMEKEA:
Abenduko bigarren domeka honetan kandela berdea biztuten dogu. Liturgian kolore hau sarri erabilten da: eguneroko bizitza arrunta adierazoteko. Izan ere, Jesus, jaiotzatik heriotzarainoko bidea egin ondoren, barriro be hemen dago geugaz eta gutariko bakotxaren bidez osotzen Joan gura dau bere betiko salbamen ekintza. Eta horretarako Jaunaren BERBEA argitzen deusku bidea: gerora eraginez, Erreinuko baloreak bizitzera bultzatzen gaitu. Jaungoikoa lez, bere Erreinua ere betikoa da.

Salbatzailea beti daukagu
gure artera etorten,
gu Beragana, Bera gugana
alkar maitatuz egoten.
Bizipozez betea
da Jaunaren Berbea,
gugan frutua emoten;
bizitza bera ondo zainduta
hau da benetako Belen.

HIRUGARREN DOMEKEA:
Abenduko hirugarren domekan kandela gorria biztuten dogu.
Kolore gorriaren esanahia hauxe da: Maitasun bidea:
Umetxo eginda Semea bialtzen deuskun Aitari eta gizaki guztiakaz anai-arreba egin gaituan hurkoari. Jesus izatez eta esatez maitasuna da, Belengo misterioaren mamina maitasuna da: makal, behartsuengana errukiz hurreratu eta eurakaz maitasunez bat egiten dan maitasuna da, sarri odola emoteraino. Doango maitasuna, egin ahalak eginda, beti zorretan gelditzen dan maitasuna. Sinismenez eta itxaropenez hazur-mamitzen dan maitasuna.

Adenduaren erdira-heldu ta
Belena begira nago,
lagun, mobidu gaitezan azkar
bestela Jesus akabo.
Gaur kolore gorria
Jesus da etorria…
Esan al leike gehiago?
Ez da Belenik, ez da Jesusik
maitasunik ez badago.

LAUGARREN DOMEKEA:
Abendua azkenera doa, eta eta zuria da biztu dogun kandelea. Honegaz osotzen dogu Abenduko Koroia: Zuria. Kolore hau urteko liturgiak erabiltzen dau pozezko ospakizunetan:Jesusen Jaiotza, biztuera eta igoera jaietan, baita santuen jaiegunetan ere. Jesusi eta santuei bereziki dagokiena da.
Argia, Jesus da munduko argia. Bizipoza, adorea, zoriona adierazoteko kolorea. Benetan Belengo Jesusen jaioteguna aintxinako “argiaren egunean” ospatzen dogu. Laono arteko Belengo izarrak erakutsiko al deusku bizitzarako bidea

Gaurko kandela agertzen jaku
argi kolore zuritan,
Jesus gurekin maitemindu da,
esan behin eta birritan.
Maite daigun Jainkoa
bardin lagun hurkoa,
ospatu GABON egitan;
eta guztiok poztu gaitezan
Belengo zeru-argitan.


                                             A.Martzel Andrinua


ARTZAIN LAGUN


Bizitzaren gailurrean esan beharrean nago:
Jauna, zoriontzu nozu, sekula baino gehiago.
Jesus Artzain nagusi aukeratu nozu lagun:

“Lagunduko al deustazu, artaldea zaindu daigun”.

Artalde maitagarria  zaintzeko jarri deustazu,
zeure izenean, Jauna, ekingo deutsat jo ta su.

Zeurea da Jauna, hartu  nazan eta dodan apurra; ta Zu nigaz zaitudala,  uxa lotsa ta bildurra. Zer nazan ta zer ahal dodan  ez dozu esan beharrik, Zeuk aukeratu nozu ta  nahiko zaitut Zeu bakarrik.


Bizian Gora gara gu,  Jesus, zure senitarte,
 zintzo jarraitu nahi dogu   Zeu bila etorri arte.
ADISKIDE BAT AURKITU DOT

Jesus, Zu harrigarria zara, norbera zain egon barik aurkitzen dan laguna zara. Eta nik aurkitu zaitut

Ez neban uste Zu hain hurretik ezagutzerik.
Baina nigana heldu zinan, samaritar emakumeagana lez, eta esan deustazu: "Emoidazu edaten".
Zakeori lez, aurkitzen nintzan zugatzera zure begiak jaso, eta esan deustazu “Jatsi zaitez hortik, zure etxean ostatu hartu gura dot-eta”

Badakizu behar zaitudana, eta deitu barik heldu zara nigana. Onartu naizu Zeugaz bidelagun.
Baina zer dinot, gero! Zu nigaz joan bazoaz-ta, beti lagunduten nozu, aspertu barik. Ondotxo ezagutzen nozu eta zer behar dodan badakizu, bai nire asmoa, bai nire makaltasunak.

Ezin deutsut ezertxo ere ezkutatu, Jesus, Nik neure buruaz arduratzea itzi gura neuke
eta nire denporea Zuri bakarrik eta osorik eskeini. Nire burua osorik Zuretzat izatea gura neuke.

Zeozen lekura zoazela, jarraitu gura deutsut. Baina hauxe esateko ere bildur naz,
makal aldakorra naz eta.Hau Zeuk badakizu neuk baino hobeto. Badakizu ze buztinez eginda nagoan, hain hauskor eta aldakor...
Horrexegaitik zaitut beharrezkoago, Zeuk zuzendu naizun etenbarik, Zeu nire euskarri eta atseden izan zaitezan.

Eskerrik asko, Jesus, zure ADISKIDETASUNAGAITIK!


BIALDUAREN OTOITZA

Zoaze mundu zabalera...Berba honeek niretzat esanak dira.

Zure jarraitzaile nazMisinoan zure jarraitzaile naz.
Eskerrik asko, Jesus,txinditurik aurkitzen naz zure konfiantzaz.

Soloaria ugaria da, eta langileak gixi, ostera.
Euretariko bat izan nahi dot.
Gizaki asko jausita dagoz eta guk aurrera egiten  dogu,
Samariar ona izan nahi dot.
Bihozbarritu nagizu lehenengo neu,
nik beste batzuei Barri Ona iragarri deioedan.
 Emoidazu ausardia,
bere burua nahikotzat daukan mundu honetan
lotsa eta bildur naz.

Emoidazu itxaropena.
Gizarte itxi eta susmagarri honetan
neuk ere  konfiantza gitxi dot gizakiengan.

Emoidazu maitasuna.
Lur hotz eta bakarti honetan
neuk ere maitasaun gitxi nabaritzen dot.

Emoidazu iraupena.
Giro eroso eta azalezko honetan
neu ere errez nekatzen naz.

 Bihotzbarritu nagizu lehenengo neu,
nik beste bazuei Barri Ona iragarri deioedan.

Eskerrik asko, Jesus,
txunditurik aurkitzen naz zure konfiantzaz.

BIDEZ BIDE JAUNAREN ESKUTIK

Jauna,ase egizu gure bihotza goizero zure maitasunez.
Egizu gure begiak begiratzen ikasi dagiela,eta bideko nekeak ez dagizala gure belaunak makurtu.
Zu hain maite zaituan gure bihotza  grazi barriz poztu egizu;zure harrigarriak agertu beitez zure zerbitzariengan.

Markatu egizu, Jauna, gure buztina
zure maitasunez; izan zaitez Zeu gure buztinlari, eta zure ezaugarri maitekorrak gelditu beitez gure bihotzetan.

Zaindu gure kriseilua bizturik, zeure lekuko egin gaizuz, zure erreinuko gatz eta argi izan gaitezan, Zeuk ipini gaituzun lurralde honetantxe. 
Zure ontasuna jatsi bedi gugana, Zu goresteko eta eskertzeko gai izan gaitezan.


“BEGI BIAK EDEGI JATAZ”


Entzun al deustazu, ene Jainko?
Nik ez dot Zugaz inoiz berba egin,
baina gaur bihotzez agurtzen zaitut.
Zuk ondo dakizu ume-umetatik erakutsi eustela
Zu inor ere ez zareala; eta nik, gixajo honek, sinistu egin neban.
Ni ez nintzan inoiz konturatu Zuk egindako mundu ederrez.
Gaur bat-batera zure ederraren ederrez, liluraturik,
izarrez apainduriko zeru haundi hori
neure buru gainean ikusirik, begi biak edegi jataz.
Harriturik ulertzen dot bere argia.
Zelan bizi ahal izan naz hain engainaturik?
Ez dakit, Jauna, Zuk eskua luzatuten ete deustazun, eta Zuk ulertuko deustazu.
Inpernu gorri honen hondo-hondoan, argi bizi bat sortu da nigan, eta nik ikusi zaitut.
Zeu ezagutzearen poztasuna, besterik ez deutsut esan nahi.
Gauerdian gudaketa gogorra dogu, baina ez naz ezeren bildur:
Zu begira zaukadaz. Entzun! Deia da. Zer egin daiket?
Egon ere, hain gozoro nengoan Zugaz!
Beste zertxobait gehiago: Zuk badakizu burrukaldi gogorra izango doguna.
Baleiteke gaur gauez zure atea jotea. Ni zure lagun inoiz izan ez banaz ere, 
itziko al desutazu, atea jotean, Zugana sartzen?
Negarrez naukazu, Zuk badakizu zergaitik dan,
 Nire begiak edegi egin jataz.
Parkatu Jauna, Zuk badakizu zergaitik dan:
Parkatu, Jauna! Banoa, eta seguru asko ez naz bihurtuko.
Baina, hau da hau miraria! Ez naz heriotzearen bildur!
(Errusiar erlijinoa errotik desagertzen ahaleginik asko egin eban. Otoitz hau gudamutil baten paraka-poltzikoan aurkitutakoa da. 1.945. urtean)


JAUNA, GEHITU EGIZU NIRE SINISMENA

Zure ondoan egon gura dot.

Jauna, gehitu egizu nire sinismena

Zure Berbea entzun gura dot. 
Jauna, gehitu egizu nire sinismena
                                                                                        
Zugan uste osoa izatea gura dot.
Jauna, gehitu nire sinismena.

Nire zalantzak uxatu gura dodaz.     
Jauna, gehitu nire sinismena

Nire bildurrak gainditu gura dodaz. 
Jauna, gehitu nire sinismena

Zure pausuak jarraitu gura dodaz. 
Jauna, gehitu nire sinismena

Zure testigu izan gura dot. 
Jauna, gehitu nire sinismena.


AURREZ AURRE DOGUN JAUNARI


Jauna, Zu nire bizitza barruan zagoz; eta nire bihotzaren poza,Zu Aita zaitudala jakitean! Zu zara nire gordeleku eta gaztelu. Ene Jainko, Zugan dot uste on.

Zuk salbatzen nozu larrialdiko egunean. Zure ontasunez zainduten nozu. Zure egopean gordetan nozu. Zure indarra da nire ezkutu-lekua.Zuk salbatzen nozu larrialdiko  egunean.
Zure ontasunez zainduten nozu, zure egopean gordeten nozu. Zure indarra da nire ezkutu-lekua. 

Ez naz gau ilunaren bildur, ezta eguerdiko eguzki galdaren bildur ere. Zure aurrean nire arerioak lurjoko dabela eta neuk irabaziko dodala ziur nago eta.

Nik Zugan aurkitzen dot iheslekua, Zeu hartu zaitut, Jauna, nire zaintzaile.
Zu lagun zaitudala, ez da jausiko zoritxarrik nire bizitzaren gainera. Nire joan-etorri guztietan Zeuk zainduten nozu eta.

Zeuk gordeko nozu esku-barruan, eta ez deutsezu itziko nire oinei bidean eztropezu egiten. Nekatu barik joko dot neure helmugaruntz nire sari betea Zeu izango zaitudala ziur nago eta.


 Zeuk aterako nozu onik, maite nozula badakit eta. Zeuk zainduko nozu,
neu nazan hau onartzen nozula badakit eta. Zuri deitu daiketsut, beti entzuten nozula badakit eta.

Zu beti zagoz neugaz, nahiz eta bihotzak sarri ahaztu Zuk maite nozula.
Zu beti neugaz zagoz, nahiz eta nire bihotzak huts egin eta barriren barri hasi.

Zu beti zagoz neugaz, nahiz eta nire bihotza zure bideak jarraitzeaz ahaztu.
Zu beti zagoz neugaz, nahiz eta nire bihotzak hori ez sentidu batzuetan.

Jauna, nire bizia zeurea da, zeure eskuetan ipinten dot. Nire bihotza ez dadila ikaratu, nahiz eta bidea neketsua izan. Zu neugaz zagoz eta nire bizia zeure gauzea da.No hay comentarios: