BERTSOAK


urtean zeharreko 8. domekaz C
(A.Martzel)

urtean zeharreko 5. domekaz C
(A. Martzel)


URTEAN ZEHARREKO 3. DOMEKAZ
(A. Martzel)

ABENDUKO 4. DOMEKA


ABENDUKO 3. DOMEKAZ
Anai-arreba danok
 poztu eta alaitu....abendua ez jaku
 orandik amaitu.
Belengo bideari
gogotsu jarraitu...eta Jesusek pozez
 beteko al gaitu!URTEAN ZEHARREKO XXIV. DOMEKEARI

KRISTAU IZENA DAUKAGULA TA
EZ DAGO DANA EGINA,
GEUK NAHI DOGUNA EGINDA GERO
JAUNARENTZAT ONDAKIÑA.
JESUS SINISTU ETA JARRAITU,
HAU DA BETIKO DOTRINA,
EGINTZETATIK EGINGO JAKU
AZKENENGO ESAMIÑA.


URTEAN ZEHARREKO XXII. DOMEKAZ


OPORRALDIAK ON EGIN
Gizona ez da, jaunak
tresna ta makina
lan ta lan ekin eta
gero etekina.
Lehortu ez dakion
barruko ozina
noizik behin bota behar
 "super" gasolina.
Ase ikusmina
hartu atsegina
itsas haize fina
beteko bagina...
Guzti hori hor dago
geutzat egina
berez etorriko da
eza, ezina.

Udaldiko oporrak
nok ez ditu gura?
txiki nahiz haundi hartzen
doguz gustura.
Itzi alde batera
prixa ta estura,
ez daukagu bildurrik
heltzeko ordura.
Batean olgura,
bestean logura
librua eskura,
begira zerura...
Zenbat kontu datozen
gure burura!
Eguzkia sartu da
ta zer ardura!

Uda aurrera doa
ta bardin oporrak
pixka bat arintzeko
neke ta lorrak.
Lehenen jarri patxadaz
kotxe ta motorrak
gero gainean lotu
trasteri montorrak...
Astindu mokorrak
martxan hankajorrak
Salou Benidorrak
horreik bai altxorrak!
Ondo izan nagusi ta
ume koxkorrak!

         A.   Martzel LOIOLAKO INAZIO

          
Jaungoikoak Berak dauka
gu gizonon ardura
Aita baten  modura;
Berak zuzentzen gaitula
Komeni dan lekura.
Salbatzeko behar dana
ipiniaz eskura
ez dau besterik gura
argi ta deiak bialduz
bihotz eta burura.
  
Jaungoikoa beti dabil
Seme-alabon bila
artzain on ta abila,
zarata haundirik gabe
atzetik hor dabila.
Osasungarriak  dira
otoitza ta makila
ta inguru isila;
holan bizibarritu zan
Loiolako Mutila!

Hemen gara,_Inazio,
danok pozez kantari
txalo bertso ugari,
Zeugaitik esker beroak
Emonaz Jainkoari.
Jauna aukeratu zaitu
Bere alde  gudari.
Ta zuk baietz Berari
izan zaitez Inazio
Euskaldunon zaindari!
  
Pozik goratzen zaitugu
santu maitagarria
geu zaintzeko jarria,
Zure bitartez nahi dogu
lortu grazi barria.
Fedea izan dedila
gure ezaugarria;
Ken gorroto larria
lehen_bailehen baketu dadin 
gure Euskalerrian!
                          A, Martzel          
URTEAN ZEHARREKO XI. DOMEKEA
HIRUTASUN SANTU EGUNEZ 
Egunon danoi pozez beterik
Jainkoaren izenean
eutsi goiari, gogor jokatu
ekin bide zuzenean.
Gogora daigun kristau garala
Trinitate egunean,
anai-arreba sentitzen gara
bere maitasunean.

IGOKUNDE EGUNEZ

. Gu itzita zerura
Jesus jaku igon,
Jainko lez jatsi zana
doa Jainko-gizon.
Ez gaitu mezurtz itzi
hortan ziur egon,
emon deiogun pozik
milaka zorion.

. Gu munduan itzita
bazoaz zerura
izatez eta egitez
zor jatzun lekura.
Zeureak gaituzu ta
izan gure_ardura
ez zinan jatsi, Jesus
alperrik mundura. PAZKU ALDIKO 6. DOMEKEA 
                               KARMELO ETXENAGUSIA 
 OHOREZKO AITAMENA 2018PAZKU 2. DOMEKEA B

Hilen artetik biztu da Jesus
hau da pazku miraria;
gure Tomasek ezin sinistu
holango gertakaria.
Jesus dala berbiztu?
Ikusi ta sinistu…
ezin ase guraria.
Bila ta bila dabilenari
emoten jakon saria.


GARIZUMAKO V. DOMEKEA B
Jesus ikusi nahi dogu, Aita,
Zeuk emoiguzu grazia;
heldu bekizu Garizumako
gure otoitz garraxia.
Ez daigula, ez, alperrik galdu
Zuk ereindako hazia,
zeure bitartez lortu daigula
Pazku aldiko bizia.ABENDUKO 1. DOMEKA

Itxuraz gaur munduak
badauka indarrik,
baita zoritxarrik!
Ezin dau salbau bere
burua bakarrik.
Holan alperrik data
ez egin negarrik,
hobe alkar lagundu
ta ez jo baztarrik;
Jauna badator eta
egon iratzarrik!


KRISTO ERREGEKristo Errege da, baina ez da, ez,
errege ezpata zorrotza
ezta errege urre harroa
maitasunez dau bihotza.
Kristo_Errege da, baina ez da , ez
errege basto ez kopa.
Agur ta gora Kristo Errege
Zu guztion Salbatzaile!
Bizia emonaz, egin gaituzu
zure anai ta senide


NAGUSI IZAN NAHI DAUNA
 ZERBITZARI IZAN BEDI


SAN INAZIO


Gaur uztailaren hogeitabosta
 jentea jakitun dago:
Gure artean ezaguna da
 Apostolu Santiago.
Gaztetan entzun Jesusen deia
berak erantzun: Prest nago"
A zer testigu Jesusen alde
bulartsu jo dau ordago:
Jesus ukatu baino mila aldiz
 Santiagok hil nahiago!


MAITATU LAGUN HURKOA

Jesus Maisuak emoten deusku
gaur erakutsi sakona:
alde batetik ez dala dino
edozer bardin deutsona,
baina bestetik parkatuteko
bihotz zabalik dagona
salbau gura dau gizona.
Ondo bai daki oker eginaz
sarri damutzen jakona;
inorentzako ez dau nahi txarrik
bai danontzat zoriona.Jaungoikoaren grazia
eta bizitzan ikasia
hori da gugan hazia.
Baina indartsu hazten da gugan
bedarra edo sasia
Kendu burutik haizia
 ta_hartu sakon arnasia
zeutzat da irabazia.

ZATOZE NIGANA, NEKATUOK!


AITA SEMEA ETA ESPIRITU SANTUA


IGOKUNDE EGUNA


Gu itzita zerura
Jesus jaku igon
Jainko lez jaitsi zana
doa Jainko-gizon.
Ez gaitu_umezurtz itzi
hortan zihur egon
emon daiogun pozik
milaka zorion.

Gu munduan itzita
bazoaz zerura
izatez ta egitez
zor jatzun lekura.
Zeureak gaituzu ta
iIzan gura ardura
ez zinan jatsi, Jesus
alperrik mundura.

PAZKU ALDIKO VI. DOMEKEA


Esan ohi dogu gaixoa dala
zortzigarren sakramentu,
Kristok beragan jarraitzen da uta
etenbako sufrimentu.
Ta beragandik gure laguntza
mila moduz eskatzen du.

Danok ditugu Espirituak
emondako hainbat talentu;
zaindu daiguzan gure gaixoak
eskeinduz poz ta kontentuEMAUSKO BIDEAN


PAZKO II. DOMEKA

PAZKO FESTABURUA

ERRAMU DOMEKEA


LAZARO BIZTU EGITEN DAU JESUSEK
AMAMA MIREN LORE
Doinua: "Mahai baten inguruan"
1
Urbasa zabalean
zer ikusi dodan
dinotsut behingoan:
gaztanondo lehorra
loraldi gozoan.
Lehor zaharra loretan
ikusitakoan,
amama Miren Lore
sartu jat gogoan;
loreontzi bat dozu
bere zahartzaroan.
2
Maitasunak baditu
milaka kolore,
zein baino zein hobe-
eta bakotxak dauka
miloien balore.
Amama da gurean
poza ta adore,
berak zaintzen dau gure
etxeko umore;
amama da gurean
egiz Miren Lore.
3
Gure amama dago
makal eta zaharra
- hau esan beharra-
baina baita bera da
etxeko izarra.
Menperatuta dauka
larogeita hamarra,
Jaunak jaso deiola
bizitzako marra;
Ai, zein zoragarria
bere irriparra!
 4
Gure amama dozu
loretegi fina
ta geldi ezina,
han-hemen zabaltzen dau
Jesusen usaina.
Eten barik bizi dau
maitasun ekina,
bizi-lore bihurtzen
bere hondakina;
horra gure amama
lore erregina.
5
Hau da hau miraria:
azalez zimurra
bihotzez ziurra,
bizi barri bihurtzen
dau barruko lurra.
Amama Miren Lore
maitale samurra,
joango ete jakun
badogu bildurra;
a zelango hutsuna,
ta ez da guzurra!!!.
6
Amama Miren Lorek
danoi lore bana,
bete dau esana,
ahal dauana eginez
emoten dau dana.
Eta jarrai daigula
Miren Loren lana,
eta gaur eskerronez
goazen beragana:
"Miren Lore" guztioi
eskerron laztana.
            Aita Martzel


HEMEN GATOZ GU JAUNA

Bertsoa entzuteto klikatu goiko izeneanNo hay comentarios:

Publicar un comentario